Ordliste for enkeltpersonforetak

Som selvstendig næringsdrivende vil du møte på en del nye ord og uttrykk. Vi har lagd en ordliste over begrepene du bør kjenne til når du skal starte enkeltpersonforetak.

Som selvstendig næringsdrivende vil du møte på en del nye ord og uttrykk. Vi har lagd en ordliste over begrepene du bør kjenne til når du skal starte enkeltpersonforetak.


Det finnes mange ulike enkeltpersonforetak, og ulike begrep og uttrykk som vil være aktuelle for hvert enkelt ENK. Vi har samlet vanlige ord og uttrykk som kan dukke opp når du driver et enkeltpersonforetak i en liten ordliste.

Les også vår guide til å starte og drive enkeltpersonforetak.

Arbeidsgiveravgift

Alle bedrifter med ansatte må betale arbeidsgiveravgift. Ettersom ENK-innehavere ikke regnes som ansatte må du ikke betale arbeidsgiveravgift på penger du tar ut til eget bruk. Det gjelder også hvis ektefellen din arbeider i firmaet og mottar deler av overskuddet.

Arbeidsgiveravgift gjelder dermed kun hvis du har ansatte.

Dette må du gjøre hvis du har ansatte.

Bilag

Bilag er uttrykk som brukes om dokumentasjon på kostnader og inntekter bedriften din har. Det kan være fakturaer eller kvitteringer. Disse må du ta vare på slik at du kan få de fradragene du har krav på.

Hvis det ikke er klart ut fra bilaget hvordan kostnaden er relatert til bedriften må du skrive på en forklaring.

Bilgodtgjørelse

Bruker du privatbilen din i enkeltpersonforetaket kan du få fradrag per kilometer du kjører i forbindelse med jobb, opp til 6000 kilometer. Dette kalles også kilometergodtgjørelse eller kjøregodtgjørelse.

Kjører du i gjennomsnitt mer enn 6000 kilometer over tre år må selskapet kjøpe bilen og føre kostnader for bilholdet inn i regnskapet. Da kan du få fradrag for kostnadene, men du blir skattlagt for eventuell privat bruk.

Les mer om fradrag for bil i enkeltpersonforetak her.

Bokføringsplikt

Alle foretak som omsetter for mer enn 50 000 kroner i løpet av tolv måneder må føre regnskap etter bokføringsloven.

Selv om du ikke overstiger denne grensen må du dokumentere inntekter og kostnader, og oppbevare dokumentasjonen i minst fem år.

Enhetsregisteret / Foretaksregisteret

Enhetsregisteret inneholder informasjon om alle enheter i Norge, og tildeler et organisasjonsnummer til hver virksomhet.

For å registrere enkeltpersonforetak i Enhetsregisteret må du ha:

  • et bedriftsnavn, som inneholder etternavnet ditt
  • beskrivelse av varene eller tjenestene du skal tilby
  • norsk personnummer eller D-nummer
  • bedriftsadresse

Noen enkeltpersonforetak vil også måtte registrere seg i Foretaksregisteret.

Når du registrerer deg i Foretaksregisteret blir bedriftsnavnet ditt vernet og du får en firmaattest som fungerer som legitimasjon for foretaket. Registrering i Foretaksregisteret er gebyrbelagt.

Enkeltmannsforetak

Det er i grunn ikke noe som heter enkeltmannsforetak lenger. Navnet ble skiftet til det mer kjønnsnøytrale ordet enkeltpersonforetak i 2004. Ordet forkortes ofte til ENK. Enkeltmannsforetak er inkludert i Enkelpersonforetak sin ordliste fordi det er uttrykk som fremdeles brukes en del.

Enkeltpersonforetak

Enkeltpersonforetak er en virksomhet drevet av en enkeltperson med fullt personlig ansvar for bedriften. Innehaver og foretak regnes som samme skattesubjekt og må skatte av alt overskudd.

Enkeltpersonforetak fører med seg mindre administrasjon enn andre foretaksformer, og det er veldig få krav til oppstart. I tillegg har du som eneste eier stor frihet til å ta beslutninger.

Enkeltpersonforetak er en av de vanligste foretaksformene i Norge, og utgjorde over halvparten av foretak som ble opprettet i 2017.

Faktura

En faktura er noe du sender til kunden din for å få betalt for skyldig beløp for en vare eller tjeneste. Som selvstendig næringsdrivende må du fakturere oppdragsgivere for jobben du gjør. Fakturaer må ikke kunne endres i ettertid, og det er også krav til hva en faktura bør inneholde.

Vi anbefaler å bruke et fakturaprogram. I Conta kan du enkelt lage godkjente fakturaer.

Feriepenger

Feriepenger er inkludert i ordlisten fordi det er andre regler for deg som driver ENK enn er ansatt. Siden du ikke er ansatt i eget enkeltpersonforetak skal du ikke beregne feriepenger til deg selv, men du må gjøre det for eventuelle ansatte.

Les mer om feriepenger i enkeltpersonforetak.

Foretak

Når du skal drive næringsvirksomhet er det lurt å sette opp et foretak, også kalt virksomhet. Du kan være selvstendig næringsdrivende uten å registrere et foretak, men da må du tjene mindre enn 50 000 kroner i året, og du kan ikke ha ansatte.

Du kan fakturere oppdragsgivere som privatperson, men for å registrere deg i Merverdiavgiftsregisteret eller Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret må du sette opp et foretak.

For mange er det da like greit å registrere seg med en gang.

Forretningsmodell/forretningsplan

Når du skal starte enkeltpersonforetak er det viktig å utarbeide en forretningsmodell som beskriver hva du skal lage, hvem målgruppen din er og hvordan du skal tjene penger. Det hjelper deg å forutse problemer.

Last ned en gratis mal for forretningsmodell her.

Forretningsmodellen kan brukes til å lage en mer utdypende forretningsplan. Her kan du blant annet inkludere markedsundersøkelser, budsjetter, styrker og svakheter, risikofaktorer og lignende.

Forskuddsskatt

Alle ENK må betale forskuddsskatt på overskudd fire ganger i året. Fristene er 15. mars, juni, september og desember. Når du starter ENK må du melde inn forventet overskudd til Skatteetaten, slik at de kan fastsette skatten din.

Deretter blir forskuddsskatten basert på tidligere år. Går du glipp av en frist forfaller beløpet for hele året.

Grunnbeløpet

Grunnbeløpet danner blant annet utgangspunkt for hvor mye du kan få i sykepenger, og hvor mye du får i pensjon. Summen for grunnbeløpet oppdateres hvert år. Per 1. mai 2024 er beløpet 124 028 kroner.

Inntektsgrunnlaget for sykepengene dine må utgjør minst 50 prosent av grunnbeløpet. For å være sikret maksimal dekning ved sykdom bør du tjene minst 6G.

Innehaver

Siden du som privatperson og enkeltpersonforetaket ditt ikke regnes som to selvstendige juridiske enheter blir eiere av enkeltpersonforetak ofte omtalt som innehavere.

Likviditet og likviditetsbudsjett

Å ha god likviditet vil si at du har midler som raskt kan brukes til å betale regningene dine. Hvis du, for eksempel, venter på betaling for flere oppdrag vil det svekke likviditeten din.

Et likviditetsbudsjett ser på pengene som kommer inn og går ut hver måned, og forteller deg om du må ta noen grep for å klare å betale regningene til bedriften.

Merverdiavgift

Merverdiavgift, tidligere kalt moms, er en avgift som skal betales til staten ved kjøp og salg av de fleste varer. Når du omsetter for mer enn 50 000 kroner i løpet av en tolvmåneders periode kan du registrere deg i MVA-registeret.

Da må du legge MVA på fakturaene dine, og du kan få fradrag på MVA som du betaler til leverandørene dine. MVA-meldingen som viser hvor mye MVA du har betalt og hvor mye du har krevd inn vil avgjøre om du skylder eller er skyldig penger fra staten.

MVA-meldingen skal i utgangspunktet leveres annenhver måned, men oppfyller du visse krav kan du søke om å få levere årlig.

Slik fungerer MVA for enkeltpersonforetak.

Minstefradrag

Ansatte har krav på et minstefradrag som skal dekke alle kostnader forbundet med jobben, men siden du ikke regnes som ansatt i eget ENK må du dokumentere alle faktiske kostnader for å få fradrag for disse.

Næringsvirksomhet

Det kan det være vanskelig å skille mellom hobby og næringsvirksomhet. I motsetning til hobbyvirksomhet er næringsvirksomhet skattepliktig, men da skal du også ha høyere inntekter enn utgifter.

Regnes arbeidet ditt som hobby eller næringsvirksomhet?

Oppstartskapital

Det er ingen krav til oppstartskapital for ENK. Dette skiller seg fra aksjeselskap, hvor eierne må skyte inn minst 30 000 kroner.

Det er likevel lurt å ha penger i bakhånd, ettersom oppstarten fører med seg mange kostnader, i form av råmaterialer, utstyr, markedsføring, registrering i Foretaksregisteret, registrering av varemerke og eventuelt domenenavn.

Lager du gode budsjetter i forkant har du et bedre utgangspunkt for å forutse kostnadene før de dukker opp.

Organisasjonsnummer

Når du registrerer deg i Enhetsregisteret får du et organisasjonsnummer som du bruker når du rapporter om virksomheten, og som du må inkludere på alle fakturaer.

Organisasjonsnummeret gjør det enklere for myndighetene å samle informasjon om foretaket, og forenkler skjemautfyllingen din. Les mer om hvordan du skaffer deg organisasjonsnummer.

Overskudd

Overskudd er det du sitter igjen med når du trekker fra alle utgiftene du har hatt i løpet av året. I et ENK må du skatte på alt overskudd, selv om du velger å la pengene stå i bedriften.

Når du starter ENK må du melde forventet overskudd til Skatteetaten slik at de kan bestemme hvor mye du skal betale i forskuddsskatt i løpet av året.

Personinntekt og næringsinntekt

Personinntekt er en betegnelse som brukes om inntekten du har hatt fra næring, pensjon og eventuelle andre arbeidsforhold. Det er størrelsen på personinntekten som bestemmer hvor mye du skal betale i trygdeavgift og trinnskatt.

Trygdeavgift har ulik sats for lønnsinntekt og næringsinntekt, og personinntekten vil dermed deles opp for å beregne trygdeavgiften din.

Skal du drive enkeltpersonforetak ved siden av fast jobb?

Priskalkyler

En priskalkyle er et regnestykke som sier hvor mye du må ta betalt for varene eller tjenestene dine for å sitte igjen med ønsket beløp.

Det er vanlig å ta alle kostnadene forbundet med varen, slik som materiale, driftskostnader, strøm, lokale m.m. og plusse på med ønsket fortjeneste.

Det er vanlig å ha en avanse, altså en fortjeneste, på rundt 300 prosent.

Regnskap

Regnskap er et selvsagt ord å ha med i en ordliste for ENK! Regnskapet er en oversikt over inntektene og utgiftene til bedriften, og brukes som grunnlag når du skal levere skattemeldingen og næringsspesifikasjonen.

Regnskapet gir deg også en god oversikt over den økonomiske situasjonen til bedriften. Og det er regnskapet og tilhørende bilag som gir deg rett på fradrag på driftskostnader.

Med Conta kan du føre regnskapet selv, eller finne en regnskapsfører som kan hjelpe deg med hele, deler eller bare bittelitt av regnskapet.

Regnskapsplikt

Har du regnskapsplikt må du sende inn årsregnskap til Brønnøysundregistrene hvert år. Regnskapsplikt inntrer når enkeltpersonforetaket har eiendeler verdt over 20 millioner kroner eller ansatte som utgjør mer enn 20 årsverk.

Resultatbudsjett

Et resultatbudsjett, også kalt driftsbudsjett, kartlegger forventede inntekter og utgifter over en gitt periode. Budsjettet skal inkludere både variable kostnader knyttet til produksjon og innkjøp av materiale, i tillegg til faste kostnader som leie.

Revisjonsplikt

Bedrifter som er regnskapspliktige og som i tillegg har omsetning på over fem millioner kroner er også revisjonspliktige. Det vil si at en revisor må gå over årsregnskapet.

Selvstendig næringsdrivende

En selvstendig næringsdrivende er en person som driver for egen regning og risiko. Istedenfor for å få utbetalt lønn fakturerer du for arbeidet ditt.
Du har mer frihet i hvilket arbeid du påtar deg og hvordan arbeidsdagen din ser ut, men du har også selv ansvar for å betale inn skatt og rapportere om virksomheten.

Skattefradrag

I et enkeltpersonforetak kan du i utgangspunktet få fradrag for alle kostnader forbundet med driften. Men du må kunne dokumentere disse.

Du har ikke krav på minstefradrag, slik som lønnstakere, og når du reiser kan du ikke bruke statens satser for diett og losji, slik som AS, men må dokumentere kostnadene dine.

Skattemelding og næringsspesfikasjon

Bedrifter må levere skattemelding (selvangivelse) elektronisk innen 31. mai hvert år. Omsetter du for mer enn 50 000 kroner i året, må du legge ved næringspesifikasjon (tidligere næringsoppgave) når du sender inn skattemeldingen din.

Du kan levere næringsspesifkasjonen direkte fra Conta!

Slik leverer du skattemelding og næringsspesifikasjon.

Sykepenger

Du må selv betale sykepenger de første 16 dagene du er syk. Deretter har du krav på 75 prosent sykepenger. Du kan tegne egne forsikringer for å få bedre dekning.

Tilleggsforskudd/restskatt

Hvis du har høyere omsetning enn forventet kan du betale tilleggsforskudd innen 31. mai året etter inntektsåret, for å unngå restskatt som er rentebelagt.

Du genere et KID-nummer på Skatteetaten.no som skal markere betalingen din.

Trygdeavgift

Trygdeavgift hjelper til med å finansiere folketrygden. Hvor mye du skal betale beregnes ut fra personinntekten din.

For næringsinntekt er satsen 11,4 prosent, og for eventuell lønnsinntekt 8,2 prosent. Det vil si at 11,4 av næringsinntekt og 8,2 prosent av lønnsinntekt skal betales til staten.

Årsregnskap

Årsregnskap er et ord i ordlisten som ikke er like relevant for alle, men kan være kjekt og vite om.

Årsregnskapet sammenstiller informasjon om utvikling og statusen til bedriften. Årsregnskap er offentlig tilgjengelig, og skal hjelpe banker, investorer og eventuelle arbeidstakere å vurdere bedriften.

Du må sende inn årsregnskap, hvis foretaket ditt har eiendeler verdt over 20 millioner kroner eller ansatte som utgjør mer enn 20 årsverk.