Prøv Regnskap fra Conta gratis i 30 dager

Feriepenger skal erstatte manglende lønn i ferien

Har du ansatte i enkeltpersonforetaket ditt? Ferie regnes som fritid uten lønn. Feriepengene skal erstatte den manglende lønnen når arbeidstaker tar ferie.

Har du ansatte i enkeltpersonforetaket ditt? Ferie regnes som fritid uten lønn. Feriepengene skal erstatte den manglende lønnen når arbeidstaker tar ferie.


Arbeidstakere har krav på 25 dager ferie per år, og de over 60 år har krav på seks dager ekstra. Arbeidstakere som ikke har vært i jobb året før har rett til ferie så lenge de ble ansatt før 30. september. De har derimot ikke rett på feriepenger siden de ikke har spart opp noe beløp.

Feriepenger blir beregnet på det personen har fått i lønn året før ferien tas, inkludert provisjonsbasert lønn og bonus som knyttes direkte til arbeidstakeren.

De kan ikke få feriepenger basert på reiseutgifter, feriepenger utbetalt i fjor (opptjeningsåret), eller andel av nettoutbytte. Frilansere er ikke omfattet av ferieloven og har derfor ikke rett på feriepenger.

Som arbeidsgiver er du nødt til å sørge for at arbeidstakerne dine tar ferie etter ferieloven. Se kravene som stilles til deg som arbeidsgiver.

Hvor mye får arbeidstakere i ferie?

Feriepengene utgjør 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget, og 12,5 prosent for arbeidstakere over 60 år. Er det avtalt flere feriedager enn loven krever, blir prosentandelen høyere for å dekke inn tapet.

Fem uker ferie vil si at satsen stiger til 12 prosent, og 14,3 prosent for arbeidstakere over 60 år. Siden mange arbeidsplasser praktiserer fem ukers ferie, gjelder denne loven for en god del. Den femte uken var et resultat av kollektive forhandlinger (tariff), men praktiseres også av firma uten tariffavtale.

Satsen for fem ukers ferie er høyere for å kunne dekke trekket arbeidsgiver foretar. Arbeidsgiver trekker nemlig ikke bare lønn for den måneden feriepengene utbetales, men også for en ekstra uke. Denne uken blir som regel trukket rett av feriepengene.

Når skal feriepengene utbetales?

Ifølge ferieloven skal feriepengene utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien, men arbeidstaker kan også kreves at de blir utbetalt senest én uke før ferien starter. Det er nok vanligst å avtale at feriepengene utbetales i en bestemt måned (f.eks. juni).

Det vil si at arbeidstakere ofte får normal lønn når ferien avvikles siden den ikke alltid sammenfaller med måneden feriepengene blir utbetalt.

Skatte på feriepengene?

Feriepengene er i utgangspunktet skattepliktige på lik linje med vanlig lønn, og arbeidsgivere må betale arbeidsgiveravgift når pengene utbetales. Men som regel trekkes det litt ekstra skatt av lønnsutbetalingene resten av året slik at feriepengene utbetales uten trekk.

Utbetales feriepengene i opptjeningsåret, må du som arbeidsgiver uansett beregne og trekke skatt. Feriepengene kan ikke utbetales som en del av den vanlige lønnen, unntaket er hvis noe annet står i tariffavtale.

Når arbeidstakeren ikke tar ferie

Du har plikt til å sørge for at ferien blir tatt, og arbeidstakeren på sin side har plikt til å ta ferie. Ubrukt ferie kan ikke slettes, men overføres til neste år. Dette gjelder også når arbeidstaker for eksempel har vært syk over lengre tid og har ferie til gode.

Det er ikke lov å utbetale feriepenger for ferie som ikke er tatt eller som har blitt overført til senere år. Det gjelder også når overføring skyldes arbeidsuførhet eller foreldrepermisjon.
 Bare når arbeidstaker slutter, kan feriepenger utbetales for ferie som ikke er tatt.

Når arbeidstaker slutter

Arbeidstakere som slutter i jobben, skal ha utbetalt feriepenger som er opptjent fram til sluttdato. Dette må som hovedregel skje rett etter arbeidstaker slutter, men avtale eller tariffavtale kan føre til at feriepengene for eksempel utbetales året etter som vanlig feriepengeutbetaling.

Har arbeidstakeren ikke tatt all ferien for inneværende år før de slutter i en jobb, må de passe på at den delen av lønnen som ble trukket i løpet av året å slippe skatt på de feriepengene blir utbetalt.

Sykdom og permisjon

Arbeidstakere tjener opp feriepenger på sykepenger som er utbetalt de første 16 dagene av en sykeperiode, når arbeidsgiver, ikke NAV, dekker sykepenger. Det gjelder også omsorgspenger arbeidsgiver betaler i opp til ti dager når barn eller barnepasser er syk.

Feriepenger basert på sykepenger blir dekket av Folketrygden for inntil 48 dager hvert år. De utbetaler også feriepenger for fødselspenger eller adopsjonspenger for en bestemt periode. Disse pengene blir utbetalt i mai året etter opptjeningsåret.

Gis fødselspenger eller sykepenger på forskudd må ikke arbeidsgiver utbetale feriepenger på hele beløpet, med mindre noe annet står i kontrakt eller tariffavtale.

Mange ansatte? Vurdér AS.

De mange forpliktelsene som følger ved å drive firma med ansatte gjør at mange foretrekker å starte et AS istedenfor enkeltmannsforetak. Vi kan hjelpe deg med det også, via tjenesten Starte-AS.no. Bestill AS her, med alt papirarbeid ferdig.

Meld deg på nyhetsbrevet vårt

Vi sender deg jevnlige e-poster med gode tips til å drive egen bedrift.