Enkeltpersonforetak eller AS?

Hvilken organisasjonsform du velger har konsekvenser for økonomien din, pliktene dine overfor det offentlige, risikoen du tar og skatten du må betale.

Hvilken organisasjonsform du velger har konsekvenser for økonomien din, pliktene dine overfor det offentlige, risikoen du tar og skatten du må betale.

Ved valg av organisasjonsform er det mange spørsmål å ta stilling til. Her tar vi for oss det grunnleggende. Det er også lurt å ta kontakt med en regnskapsfører hvis du har flere spørsmål.

Det finnes flere organisasjonsformer i tillegg til enkeltpersonforetak (også kalt enkeltmannsforetak eller ENK) og aksjeselskap (AS), blant annet ANS, DA og NUF, men over 90 prosent av bedrifter som blir startet er ENK eller AS.

Nedenfor finner du en sammenligning av disse to organisasjonstypene.

Du kan også lese vår guide til å starte enkeltpersonforetak.

Hvor mye risiko fører ENK eller AS med seg?

Enkeltpersonforetak gir deg større frihet og råderett over pengene, men samtidig er du personlig forpliktet til å dekke alle økonomiske krav om ikke bedriften kan. Du og foretaket regnes som samme juridisk person.

AS har flere regler, mindre frihet og mer administrasjon, men ansvaret er begrenset til aksjekapitalen du har skutt inn. Kreditorene kan kun rette eventuelle krav mot selve foretaket, og det er bare aksjekapitalen og foretakets opptjente verdier som kan gå tapt. Selv om du er eneeier av aksjeselskapet, vil du og foretaket være to selvstendige juridiske personer.

Unntaket er om du tar opp lån i selskapets navn, da du som regel må stille med en eller annen form for sikkerhet, for eksempel pant i boligen din. Du kan risikere å miste den hvis du ikke kan dekke gjelden til selskapet.

Uansett organisasjonsform vil du være strafferettslig ansvarlig hvis du foretar deg noe ulovlig på vegne av foretaket.

Drive på fulltid eller ha en annen jobb ved siden av?

Enkeltpersonforetak kan være en god selskapsform for deg som har fast jobb ved siden av. Satser du derimot stort på vekst eller mange ansettelser vil den personlige risikoen din øke. Du er nemlig ansvarlig hvis bedriften ikke kan dekke sine økonomiske forpliktelser.

Aksjeselskap fører med seg flere administrative forpliktelser og du må nok legge ned mer tid og penger i aksjeselskapet. Det er også krav til at du alltid har forsvarlig med penger, men du er ikke personlig ansvarlig hvis selskapet får økonomiske problemer.

Minimumskravet for aksjekapital blitt senket fra 100 000 kroner til 30 000 kroner, noe som fører til at antall aksjeselskap har steget.Du kan bruke aksjekapitalen til å dekke kostnadene ved stiftelsen av aksjeselskapet, men aksjeloven stiller krav om at egenkapitalen i selskapet alltid skal være forsvarlig med tanke på omfang og risiko.

Drive virksomheten alene eller ha ansatte i tillegg?

Enkeltpersonforetak er veldig egnet for deg som vil drive alene og gir deg frihet til å ta beslutninger uten å rådføre deg med andre. Det er heller ikke noe i veien for å ha ansatte i et enkeltpersonforetak, men med ansatte følger mange flere forpliktelser.

AS har de samme forpliktelsene overfor ansatte, men der vil du ikke stå personlig ansvarlig om du ikke klarer å betale alle kostnadene. Du har derimot mindre frihet ettersom du må følge flere administrative krav og du kanskje også har flere eiere å forholde deg til.

Ha flere eiere?

Enkeltpersonforetak kan ikke ha flere eiere. Du og foretaket vil regnes som samme subjekt og levere en felles skattemelding. Det gir deg også mer kontroll over driften. Ektefellen kan arbeide i foretaket uten å regnes som ansatt, og da kan dere fordele overskuddet mellom dere.

AS kan ha en eller flere eiere (aksjonærer) som kan bidra med kapital og hjelpe til med driften, men da vil du også ha andre å forholde deg til når du skal ta beslutninger. Dere må alle ta ut utbytte samtidig.

Hva er kravene til regnskap og revisjon?

Enkeltpersonforetak er ikke regulert av et eget lovverk, og du slipper som regel revisor. Det er også enklere å starte opp siden du ikke behøver sende inn vedlegg.

Enkeltpersonforetak har ikke revisorplikt så lenge de har mindre enn fem millioner kroner i omsetning. Hvis verdien av samlede eiendeler i løpet av året ikke overstiger 20 millioner kroner, eller gjennomsnittlig antall ansatte ikke utfører mer enn 20 årsverk, er du heller ikke regnskapspliktig, og trenger ikke levere årsregnskap til Brønnøysundregistrene. Men du har bokføringsplikt, og må derfor likevel utarbeide et regnskap.

Les mer om regnskap i enkeltpersonforetak.

Aksjeselskap kan ansette sine egne eiere, men da må du betale ut lønn, trekke skatt, og betale arbeidsgiveravgift. Med AS er du regnskapspliktig, hvilket innebærer at du hvert år må levere årsregnskap til Brønnøysundregistrene.

Du kan velge bort revisjon når selskapet har:

  • Mindre enn fem millioner kroner i årlige driftsinntekter
  • En balanse på mindre enn 20 millioner kroner.
  • Et antall ansatte som i gjennomsnitt ikke overstiger 10 årsverk

Hvor mye må jeg betale i skatt og avgifter?

Enkeltpersonforetak må opplyse Skatteetaten om hva de forventer av overskudd det første året slik at de får beregnet en forskuddsskatt. Den forfaller fire ganger i året: 15 mars, mai, september, november.

For mange er forskuddsskatten en vesentlig byrde på likviditeten (kapitalen du har til rådighet).

Den samlede skattebyrden fordeles slik:

  • 23 prosent skatt av overskuddet i næring (alminnelig inntekt)
  • 11,4 prosent trygdeavgift på beregnet personinntekt
  • Trinnskatt kommer i tillegg.

Hvis du vil unngå renter og restskatt, bør du betale eventuelt tilleggsforskudd innen 31. mai året etter det aktuelle ligningsåret.

Slik fungerer forskuddsskatt i enkeltpersonforetak.

Aksjeselskap må betale skatt på lønnsinntekt for eiere etter samme regler som hvilken som helst annen ansatt. Personinntekt beregnes kun av lønn. I tillegg beskattes du for utbytte til aksjonær.

Aksjeselskapet beskattes med 23 prosent (sats for 2018) av overskuddet. Skatten betales i to terminer året etter opptjeningsåret.

Aksjeselskapet må også betale arbeidsgiveravgift for hver krone du tar ut i lønn, samt sørge for forskuddstrekk av skatt, som må settes inn på en egen skattetrekkskonto.

Hvilke skattefradrag kan jeg få?

I hovedsak har du de samme fradragsmulighetene i et enkeltpersonforetak som i et aksjeselskap. Alle kvitteringer vedrørende utgifter som kan knyttes til virksomheten, kan i utgangspunktet brukes som bilag som gir rett til fradrag.

Men på et par områder er det forskjeller:

  • Som ansatt i eget AS med lønnsinntekt har du rett til minstefradrag, på lik linje med andre lønnsmottakere. Denne fradragsmuligheten har du ikke i et enkeltpersonforetak, der må du dokumentere alle faktiske utgifter.
  • Som ansatt i eget aksjeselskap kan du benytte statens satser for diett og losji når du reiser. I et enkeltpersonforetak må du ha kvitteringer på faktiske utgifter til overnatting og diett for å få fradrag.

Les mer om skattefradrag i ENK.

Sykepenger i ENK og AS

Enkeltpersonforetak gir deg rett på 75 prosent av sykepengegrunnlaget fra 17. dag dersom du blir syk. De første 16 dagene må du dekke selv, på samme måte som en arbeidsgiver må dekke disse dagene for ansatte.

Hvis du samtidig eller i perioder har inntekt både som arbeidstaker og selvstendig næringsdrivende, blir sykepengene beregnet på grunnlag av den samlede årlige inntekten i henhold til særskilte regler.

Du kan tegne frivillig forsikringsordning gjennom NAV.

Aksjeselskap gir ansatte rett på 100 prosent av sykepengegrunnlaget fra første dag. Men aksjeselskapet må selv dekke de første 16 dagene, som i et enkeltpersonforetak. Fordi du er ansatt, dekker trygdeetaten 100 prosent av sykepengegrunnlaget fra 17. dag.

Fordi sykepengegrunnlaget blir beregnet på grunnlag av opparbeidet inntekt, vil sykepengeutbetalingene bli påvirket av hvor mye du har tatt ut i lønn. Har du tatt ut lite lønn fra aksjeselskapet vil sykepengeutbetalingene deretter bli lavere.

Vil det kunne bli aktuelt å selge virksomheten på et senere tidspunkt?

Enkeltpersonforetak kan ikke selges. Du kan overføre virksomheten til noen andre, men de må opprette et nytt foretak med et eget organisasjonsnummer.

AS egner seg godt for salg. Aksjer kan selges eller gis bort, med mindre noe annet er avtalt mellom aksjeeiere eller lovfestet i aksjeloven. Selger du aksjene må du normalt forholde deg til markedsverdi – selger du dem for mindre eller gir aksjene bort vil dette som regel utløse skatteplikt. Du må også skatte på gevinst av salg.

Hvor omfattende vil det være å legge ned virksomheten?

Enkeltpersonforetak kan avvikles ved å sende Samordnet Registermelding til Brønnøysundregistrene (gratis) når virksomheten har opphørt. Du vil fortsatt skylde penger som firmaet ditt skyldte ved opphør.

AS må avvikles over minst 6 uker – avviklingen må vedtas av et flertall generalforsamlingen, meldes til Brønnøysundregistrene (gratis), og et avviklingsstyre må utarbeide oversikt over eiendelene til firmaet og gjøre opp med alle kreditorer. Prosessen må oversees av en revisor. Du må også gjøre opp for eventuelle forpliktelser medeiere har tatt på seg, også i avviklingsperioden.

Arbeidsledighet i ENK og AS

Enkeltpersonforetak gir deg kun næringsinntekt, og derfor ikke rett til dagpenger/arbeidsledighetstrygd dersom inntektsgrunnlaget ditt skulle falle bort og du blir arbeidsledig. Næringsinntekt danner med andre ord ikke grunnlag for dagpenger.

Aksjeselskap gir ansatte rett på dagpenger på lik linje med andre arbeidstakere dersom du skulle bli arbeidsledig.

Vil du vite mer om aksjeselskap?

Eller mer om fordelene med enkeltpersonforetak?

Meld deg på nyhetsbrevet vårt

Vi sender deg jevnlige e-poster med gode tips til å drive egen bedrift.