Prøv Regnskap fra Conta gratis i 30 dager

Hva er periodisering?

Å plassere inntekter og kostnader i riktig periode i regnskapet kalles periodisering. Vi går gjennom reglene for periodisering.

Å plassere inntekter og kostnader i riktig periode i regnskapet kalles periodisering. Vi går gjennom reglene for periodisering.

De faktiske inntektene og kostnadene du har hatt i hver periode skal komme tydelig fram i regnskapet. Det er fordi årsregnskapet skal stemme mest mulig med den faktiske økonomiske situasjonen til selskapet. Før regnskapet settes opp, må man derfor periodisere inntekter og kostnader.

Betaler du et abonnement for eksempel, vil periodisering føre til at kostnaden ved kjøpet og forbruket av det du har kjøpt fordeles gjennom året. Har du brukt mye tid på et oppdrag som faktureres i en senere periode, vil periodisering føre til at du viser hvilke inntekter innsatsen i den perioden førte til.

Typiske eksempler på inntekter og utgifter som periodiseres er avskrivninger, husleie, forsikringspremie, renter, feriepenger, arbeidsgiveravgift, påløpte, men ikke fakturerte inntekter og endringer i varelageret.

Uten periodisering vil årsregnskapet ikke være like korrekt, og det kan fremstå som resultatet var lavere eller høyere enn det faktisk var fordi inntekter og kostnader er skjevt fordelt.

I praksis skal det skilles mellom to typer periodisering. Det er beholdningsendringer og tidsavgrensninger.

Beholdningsendringer

Varekjøp som foretas i løpet av året, registreres vanligvis på en kostnadskonto i resultatregnskapet. Imidlertid er det varekostnaden og ikke varekjøpet som man får fradrag for.

Varekjøpet som er registrert i resultatregnskapet, må derfor korrigeres for endringer i varebeholdningen (økning eller nedgang i visse perioder). Når varekjøpet er korrigert for beholdningsendringen, fremkommer den faktiske varekostnaden i hver periode.

Varelageret skal være telt innen 31. desember hvert år.

Tidsavgrensninger

I regnskapet må man skille mellom betalingsforpliktelser og kostnader. Betalingsforpliktelser er det man betaler for varer og tjenester, mens kostnadene er den delen av betalingsforpliktelsen som er brukt i den aktuelle regnskapsperioden.

Under føringen av regnskapet skal man bokføre transaksjonene fortløpende etterhvert som de finner sted. Slike kostnadskonti må derfor korrigeres før regnskapet avsluttes, slik at de viser kostnader i perioden i stedet for betalingsforpliktelser.

Det kan også være aktuelle kostnader som hører til regnskapsperioden, men som man ved periodens utløp ennå ikke er fakturert for.

Les mer om å føre regnskap i enkeltpersonforetak.

Hjelp til regnskapet?

Å føre regnskap kan ta mye tid for deg som ikke har erfaring med det. I tillegg har du ofte mye annet å tenke på som selvstendig næringsdrivende.

Regnskapshjelp kan hjelpe deg med alt fra regnskapsføring og rådgivning, til MVA-melding og innlevering av årsregnskapet.

Meld deg på nyhetsbrevet vårt

Vi sender deg jevnlige e-poster med gode tips til å drive egen bedrift.