Enkeltpersonforetak: Skattefradrag for bil

Skal du bruke bilen din i bedriften eller kjøpe en yrkesbil? Vi ser på skattefradrag for bil og hvordan ENK fører dette i regnskapet.

Skal du bruke bilen din i bedriften eller kjøpe en yrkesbil? Vi ser på skattefradrag for bil og hvordan ENK fører dette i regnskapet.

Kjøring i forbindelse med enkeltmannsforetak kan falle inn under tre kategorier:

  1. Du bruker privatbil til næringsvirksomhet.
  2. Du bruker næringsbil til næring.
  3. Du bruker næringsbil både privat og i næring.

De tre kategoriene har ulike regler for skattefradrag for bil og hvordan du bokfører det. Vi ser også på hvordan du fører disse i skattemeldingen (selvangivelsen).

Bruk av privatbil til næringsvirksomhet

Bruker du en privatbil kan du få fradrag per kilometer du kjører i forbindelse med jobb, såkalt kilometergodtgjørelse. Skattefradrag for bil beregnes ut fra en standardsats, satt til 3,50 kroner per kilometer (2023).

Du har krav på kilometergodtgjørelse (skattefradrag for bil) så lenge du vanligvis kjører mindre enn 6000 kilometer per år. Avstanden regnes i snitt over tre år, så du kan føre over 6000 kilometer et år hvis du var under grensen i fjor, og forventer å være under også senere år.

Har du flere biler kan du få kilometergodtgjørelse for alle, så lenge ingen av bilene i gjennomsnitt overstiger grensen på 6000 kilometer.

Kjører du for eksempel 3500 kilometer i 2023, er fradraget 3,50 x 3500 = 12 250 kroner. Kilometergodtgjørelsen reduserer det skattepliktige beløpet til virksomheten din. Men husk at du må kunne dokumentere kjøringen.

Du bør føre en kjørebok med dato, formålet med reisene, strekningsbeskrivelser (fra og til) og kilometer per reise. Uten kjørebok kan Skatteetaten fastsette godtgjørelsen din ved skjønn, og da får du kanskje ikke hele fradraget du har krav på. Du kan finne mal til kjørebok hos Altinn.

Ved bilgodtgjørelse gis ikke fradrag for andre kostnader forbundet med bilen. Utgifter som parkering, bompenger, ferge osv. kan registreres som reisekostnader i regnskapet for å få fradrag, og må baseres på kvittering med påskrift om reiseformålet.

Les mer om skattefradrag for enkeltpersonforetak.

Bruk av næringsbil kun til næringsvirksomhet

Kjører du mer enn 6000 kilometer i året, i snitt over tre år, regnes bilen som en yrkesbil. I stedet for å få fradrag per kilometer kan du føre alle kostnader knyttet til bilen inn i regnskapet – og når selskapet eier bilen får du i tillegg fradrag i form av saldoavskrivning på bilens verdi.

Å avskrive vil si at du reduserer verdien på et driftsmiddel etter hvert som det eldes. Det vil si at du får et lite skattefradrag på middelet hvert år. Små foretak kan velge å bruke skattemessige avskrivningsregler, såkalt saldoavskrivning, med en gitt prosentsats istedenfor å basere den årlige avskrivningen på individuelle vurderinger. Bilen skal  avskrives med 20 prosent av verdien som står i regnskapet.

Kan du dokumentere at bilen ikke brukes privat, trenger du ikke å betale fordelsskatt på privat bruk. Det anbefales derfor å ha en manuell eller elektronisk kjørebok.

Les og lær mer om avskrivning i regnskapet

Når Skatteetaten vurderer om bilen brukes privat, vil de blant annet se på:

  • hvor bilen er parkert utenom arbeidstiden
  • om du har andre biler til disposisjon
  • om en evt. privatbil er i kjørbar stand, og hvor langt du har kjørt med den
  • hvor langt du har kjørt med yrkesbilen
  • om yrkesbilen er egnet til privat kjøring

Bruk av næringsbil både privat og i næring

Når bilen regnes som en yrkesbil, men også brukes privat, må du betale fordelsskatt. Det vil si at du fører bilkostnader i regnskapet og får fradrag på disse, men en del av kostnaden blir tilbakeført for å veie opp for privat bruk.

Fordelsbeskatning fører til at den skattepliktige inntekten din øker igjen med beløpet du tilbakefører.

Hvor mye du skal tilbakeføre beregnes ut fra bilens listepris som ny. Du kan finne listeprisen din på skatteetaten.no. Beløpet som skal tilbakeføres og skattes av er 30 prosent av listeprisen under 338 800kroner (2023), og 20 prosent av listeprisen som overgår denne grensen.

Er bilen ny i år, og har en listepris på 400 000 kroner blir regnestykket slik:

Tilbakeføring

329 600 x 30 % = 98 880

(400 000 – 329 600) x 20 % = 14 080

98 880 + 14 080 = 112 960 kroner

Men ifølge Skatteloven § 6-12 skal du ikke skatte av mer enn 75 % av beløpet du krever fradrag på. Hvis vi tenker oss at dette beløpet utgjør:

Avskrivning: 400 000 x 17 % (årlig avskrivningssats) = 68 000 kroner

Driftskostnader: 35 000 kroner (bensin/diesel, verksted, forsikring etc.)

= 103 000 kroner

Det vil det si at du maks kan skatte av 103 000 x 75 % = 77 250 kroner, som avgrenser tilbakeføringsbeløpet på 112 960 kroner over.

Da skal 77 250 kroner tilbakeføres av de totale kostnadene som er krevd fradrag på, og inngå i det skattepliktige beløpet til bedriften din.

Hvis du kjører mer enn 40 000 km i året i forbindelse med næring, eller bilen er eldre enn tre år ved begynnelsen av inntektsåret, skal bilens verdi settes til 75 prosent av listeprisen.

Da skulle regnestykket over ha tatt utgangspunkt i 370 000 kroner istedenfor 400 000. For å kunne redusere listeprisen i dette tilfellet, må du ha hatt en elektronisk kjørebok.

Fra og med inntektsåret 2023, er tillegget for privat bruk av elbil det samme som for bilder med forbrenningsmotor.

Hvis du leier eller leaser bilen skal leien tas med i bilkostnadene, men du kan ikke kreve fradrag på avskrivninger.

Innsending av skattemelding

Bruker du privatbil i næringen skal du føre kilometerfradraget i næringsspesifikasjonen (tidligere næringsoppgave med vedlegg) avhengig av hva du leverer. Verdien av privatbilen skal regnes med som formue i skattemeldingen din.

Bruker du næringsbil kun til næring skal du fylle ut bruk av bil og avskrivning i næringsspesfikasjonen når du skal levere inn skattemeldingen. Du må også føre alle kostnader knyttet til bilen.

Bruker du næringsbil både privat og i næringen må du fylle ut Bruk av bil og avskrivning i næringsspesfikasjonen. Alle kostnader knyttet til bilen samt tilebakeføring av privat bruk skal også føres i næringsspesifkasjonen.

Les mer om å levere skattemelding og næringsspesifkasjonen.

Bruker du varebil i driften?

Har du behov for varebil klasse 2 i driften kan du få skattefradrag for bil for faktiske kostnader uansett hvor mange kilometer du kjører i året.

Du kan da velge å enten tilbakeføre deler av kostnaden som vist ovenfor for å dekke privat bruk, eller du kan inntektsføre 3,40 kroner per kilometer du bruker bilen privat. Tilbakeføringen eller inntektsføringen vil øke det skattepliktige beløpet ditt. Dette er en mulighet som kun finnes for varebil klasse 2. 

Velger du å inntektsføre per kilometer må du installere en elektronisk kjørebok, teller, i bilen som dokumenterer privat bruk. Velger du å tilbakeføre deler av kostnaden får du med varebil i tillegg et bunnfradrag ved å redusere bilens listepris med 50 prosent, men maksimalt 150 000 kroner.

Er bilen eldre enn tre år per 1. januar i inntektsåret skal bilens verdi reduseres til 75 prosent av listeverdien før bunnfradraget trekkes fra.

Avskrivningssatsen for varebil er 24 prosent i 2023.

Er bilens listepris 350 000 kroner, og den er ny i år blir listeprisen:

350 000 x 50 % = 175 000 kroner

Du skal skatte av 30 prosent opp til 338 800 kroner (2023). Det vil si at tilbakeføringen utgjør:

175 000 x 30% = 52 500 kroner

I dette tilfellet må 52 500 kroner tilbakeføres og skattes av, med mindre dette utgjør mer enn 75 prosent av kostnadene du har ført i tilknytning til bilen. Da skal det mindre beløpet tilbakeføres.

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev