Avtalevilkår

Dette er en rettslig bindende avtale mellom Selskapsetablering AS (org. nr. 931 800 221 MVA) og deg som bruker nettjenesten Enkeltpersonforetak.no.

DEFINISJONER

Enkeltpersonforetak.no v/Selskapsetablering AS blir heretter omtalt som “Tilbyder”. Tjenesten som tilbys fra nettstedet Enkeltpersonforetak.no, på domenet med samme navn, omtales som “Tjenesten”. Personen som bruker Tjenesten blir heretter omtalt som “Bruker”. Alt innhold og funksjonalitet på Tjenestens internettdomener omtales som “Nettstedet”.

GENERELT

Aksepterte Tjenestevilkår utgjør, sammen med Brukers registrering på Nettstedet, det samlede avtalegrunnlaget for kjøp av, og bruk av, Tjenesten. Den til enhver tid gjeldende versjonen av avtalevilkårene kan leses på denne siden: https://enkeltpersonforetak.no/avtale.

TJENESTEN OG LEVERINGSBETINGELSER

Enkeltpersonforetak.no er en nettbasert tjeneste for bistand med etablering av enkeltpersonforetak, der Tilbyder fyller ut registreringsmeldingen og klargjør denne til elektronisk signering på Altinn.no. Brukeren har fire ukers frist på å signere på Altinn.no før bestillingen avbrytes og slettes av Tilbyder. Tjenesten kan kun brukes av person som starter ny virksomhet, og ikke de som overtar en eksisterende bedrift.

BRUKEROPPLYSNINGER, SIKKERHET, M.M.

Tilbyder gjør sitt ytterste for å håndtere person- og firmaopplysninger på en betryggende måte. Tilbyder selger ikke person- eller firmaopplysninger, og bytter eller gir heller ikke ut slik informasjon til tredjepart, bortsett fra der det er nødvendig for å gjennomføre registrering eller bestilling av Tjenesten. Unntatt fra denne bestemmelsen er hvis Nettstedet og Tjenesten kjøpes opp, overføres eller fusjoneres. Tilbyder forutsetter at vilkårene for behandling av personopplysninger som følger av denne Brukeravtalen videreføres. Tilbyder forbeholder seg retten til å gi norske myndigheter tilgang til opplysninger, dersom det er mistanke om ulovlig bruk av Tjenesten, eller ved rettskraftig dom om utlevering. Ved enkelte henvendelser til kundeservice, trenger Tilbyder tilgang til Brukers konto for å kunne hjelpe. I slike tilfeller utgjør e-post, sendt fra samme adresse som ble brukt ved registrering, samtykke til innsyn i Brukers data. Tilbyders medarbeidere har taushetsplikt.

ANSVARSBEGRENSNINGER

Bruk av tjenesten gir ingen garanti for at staten godkjenner registreringen/selskapet. Det kan være ulike årsaker til et avslag, f.eks. at selskapsnavnet allerede er tatt eller at registreringen på andre måter ikke overholder kravene. Tilbyder er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler ved informasjonen Bruker legger inn i bestillingsskjemaet. Ved aksept av denne avtalen bekrefter Bruker at Tilbyder holdes ansvarsfri ved tekniske problemer ved Tjenesten, uaktsomhet fra Tilbyder og/eller eventuelle feil eller mangler ved Tjenesten, Nettstedet eller informasjon som gis på Nettstedet eller via andre kanaler fra kundeservice, m.v. Bruker benytter Tjenesten fullt og helt på eget ansvar. Bruker er innforstått med, og godtar at Tilbyder ikke kan holdes ansvarlig verken direkte eller indirekte for noen skader, inkludert, men ikke begrenset til, merutgifter, tap av fortjeneste, kunder, eller data (selv om Tilbyder er blitt gjort oppmerksom på muligheten for en slik skade). Dette gjelder like mye Brukers bruk av Tjenesten, som eventuelt manglende mulighet sådan, manglende registrering hos staten, eller uautoriserte personer/systemers tilgang til eller endring av Brukers data hos Tilbyder. Tilbyder sitt erstatningsansvar er uansett begrenset oppad til tjenestens salgssum for det enkelte skadetilfelle eller kjede av skadetilfeller med samme årsak. Ved tvil om skattemessige forhold og/eller hvordan enkeltpersonforetaket skal stiftes, registreres og organiseres, anbefales Bruker å søke rådgiving fra advokat, autorisert regnskapsfører, revisor og/eller Skatteetaten. Tilbyder er ikke ansvarlig for å kvalitetssikre de data Bruker legger inn i Tjenesten. Tekst og annet innhold på Nettstedet kan inneholde feil og mangler, og Tilbyder fraskriver seg ansvaret for eventuelle konsekvenser for Bruker eller tredjepart. Tilbyder tar ikke ansvar for innhold på eksterne nettsteder som det lenkes til. Tilbyder fraskriver seg alt ansvar for registreringer som ikke kan utføres pga. feil eller mangler på innsendt informasjon fra Bruker, eller ikke utførte oppfølgende handlinger som Bruker må foreta for å få fullført registreringsprosessen.

FORCE MAJEURE

Tilbyder er ikke ansvarlig for forhold som kan tilskrives force majeure, herunder (men ikke begrenset til) skader som skyldes lynnedslag, strømbrudd, streik, krig, naturkatastrofer, vannskader, brann, eller tekniske feil.

OVERDRAGELSE

Tilbyder har rett til å overdra Tjenesten, og dermed Brukers kundeforhold i henhold til Brukeravtalen, helt eller delvis til et annet selskap i tilfelle oppkjøp, fusjon eller overføring.

OPPHAVSRETT OG VIDERESALG

Alt innhold på Nettstedet, inkludert programvareskriptet Tjenesten benytter, er Selskapsetablering AS (Tilbyder) sin eiendom, og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerke, produktnavn, tekster, datakode, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på Nettstedet under enhver omstendighet ikke kan kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra opphavsrettsinnehaveren. Alt videresalg av Tjenesten eller Tjenestens innhold er forbudt.

TVISTER

Tvister i anledning Brukeravtalen, samt tvister som angår de omtalte og derav følgende rettsforhold, hører inn under de ordinære domstoler, med Tilbyders til en hver tids gjeldende forretningsadresse som avgjørende for valg av verneting.

Sist oppdatert: 20. februar 2024.

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev